„Stop przemocy! Nie jesteś sam” – konferencja dydaktyczna dla młodzieży

2017-06-20

Konferencja dydaktyczna z udziałem młodzieży zatytułowana „Stop przemocy! Nie jesteś sam” odbędzie się 22 czerwca 2017 roku w Sądzie Okręgowym w Łodzi. To kolejne z cyklu spotkań o charakterze profilaktycznym zorganizowane przez Biuro Kuratora Okręgowego we współpracy z łódzką Fundacją INNOPOLIS.
 
Spotkanie ma pokazać młodym ludziom, jakie zagrożenia niesie ze sobą przemoc w relacjach między nastolatkami i jakie są alternatywne metody rozwiązywania konfliktów rówieśniczych. Prelegenci szczególną uwagę poświęcą cyberprzemocy wśród młodzieży, m.in. w kontekście ochrony wizerunku i innych dóbr osobistych. 
 
Prezentacje przedstawią: Tomasz Bilicki, prezes Fundacji INNOPOLIS, dr hab. Jacek  Pyżalski, pedagog z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i dr Krzysztof Kurosz, sędzia Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia. Będą one przeplatane filmami na temat przemocy rówieśniczej przygotowanymi przez Fundację INNOPOLIS.  
 
Podczas spotkania duży nacisk będzie położony na mediację jako polubowną, satysfakcjonującą dla wszystkich stron metodę rozwiązywania konfliktów rówieśniczych. Aby przybliżyć młodzieży zasady, jakimi rządzi się mediacja, liderzy młodzieżowi Fundacji INNOPOLIS przedstawią jej symulację. 
 
Spotkanie ma też charakter integracyjny , będą w nim uczestniczyć: młodzież z ośrodka kuratorskiego przy Sądzie Rejonowym w Skierniewicach, Ochotniczego Hufca Pracy w Dobieszkowie, uczniowie z XV Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 20 w Łodzi, sędziowie oraz kuratorzy pionu rodzinnego. 
 
Konferencja rozpocznie się o godz. 9.30 w sali „S” w budynku Sądu Okręgowego przy ul. Narutowicza 64. Szczegółowy program znajduje się tutaj.
 
Informacje o prelegentach
 
Dr hab. Jacek Pyżalski - doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki (UAM, 2012). Profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pracuje na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu (UAM w Poznaniu). Jest adiunktem w Instytucie Medycyny Pracy w Łodzi – w Krajowym Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy. Mediator sądowy. Autor licznych publikacji. Trener w obszarze komunikowania 
i trudnych zachowań.
 
Tomasz Bilicki - Prezes Zarządu Fundacji INNOPOLIS w Łodzi, pedagog i manager, absolwent i doktorant Uniwersytetu Łódzkiego. Posiada uprawnienia do zarządzania placówkami pomocy społecznej oraz placówkami oświatowymi. Prowadzi warsztaty i wizyty studyjne za granicą oraz szkolenia w zakresie poradnictwa i terapii indywidualnej i rodzinnej. Trener w programie „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” (II stopnia). 
 
SSR dr Krzysztof Kurosz - Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XVIII Wydział Cywilny. Doktor nauk prawnych (UŁ, 2012). Adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Autor publikacji w prestiżowych periodykach prawniczych z zakresu prawa autorskiego oraz ochrony dóbr osobistych, w tym rozprawy doktorskiej pod tytułem „Artystyczne wykonanie i granice jego ochrony” nagrodzonej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Pliki do pobrania

Rejestr zmian dla: „Stop przemocy! Nie jesteś sam” – konferencja dydaktyczna dla młodzieży