Petycje jednostkowe

Petycja w sprawie udostępnienia materiałów informacyjnych sędziom Sądu Okręgowego w Łodzi oraz sędziom podległych Sądowi Okręgowemu Sądów Rejonowych, dotyczących tematyki kredytów złotowych indeksowanych/denominowanych do walut obcych.

Petycja została złożona w Sądzie Okręgowym w Łodzi w dniu 26 listopada 2018 r.

Petycja w rozpoznaniu.

Wnioskodawca Petycji nie wyraził zgody na publikację swoich danych osobowych.

TREŚĆ PETYCJI (pdf)

 


Petycja w sprawie zapoznania sędziów Sądu Okręgowego w Łodzi z uchwałami siedmiu sędziów SN sygn. akt III CZP 29/17 oraz sygn. akt III CZP 17/15.

Petycja wpłynęła za pośrednictwem poczty elektronicznej w dniu 23 sierpnia 2018 r.

Wnoszący Petycję wyraził zgodę na ujawnienie imienia i nazwiska na stronie internetowej.

Petycja w realizacji.

Odpowiedź zostanie udzielona nie później niż do dnia 23 października 2018 r.

Prezes Sądu Okręgowego w Łodzi informuje, że petycja Pana Marka Popowicza w sprawie zapoznania sędziów Sądu Okręgowego w Łodzi z uchwałami siedmiu sędziów SN sygn. akt III CZP 29/17 oraz sygn. akt III CZP 17/15 została załatwiona poprzez odniesienie się do postulatów w niej zawartych i przesłanie autorowi odpowiedzi wraz z uzasadnieniem w formie pisemnej w dniu 21 września 2018 r. stosownie do treści art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 130).

TREŚĆ PETYCJI

Rejestr zmian dla: Petycje jednostkowe