Mediatorzy

Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało oświadczenia dla stron postępowania mediacyjnego - do wiadomości i stosowania przez mediatorów.
Dokumenty zostały zróżnicowane w zależności od rodzaju mediacji, tj. mediacja sądowa, mediacja pozasądowa.
Wykorzystanie tych formularzy nie jest obowiązkowe, ponadto ich użycie nie zwalnia mediatorów z obowiązku zachowania należytej staranności przy stosowaniu regulacji Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich  danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Dokumenty do pobrania:


 

Mediatorzy w sprawach karnych

Mediatorzy w sprawach nieletnich

Mediatorzy w sprawach cywilnych

Stali Mediatorzy

Mediatorzy w sprawach karnych

Kwestie dotyczące mediatorów w sprawach karnych określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 maja 2015r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach karnych (Dz. U. z 2015r., poz. 716)

 

Mediatorem w sprawach karnych może być osoba, która zgodnie z §4 wskazanego Rozporządzenia spełnia następujące warunki: 

 1. posiada obywatelstwo polskie, obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej albo obywatelstwo innego państwa, jeżeli na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej przysługuje jej prawo podjęcia zatrudnienia lub samozatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych w tych przepisach;
 2. korzysta w pełni z praw publicznych i ma pełną zdolność do czynności prawnych;
 3. ukończyła 26 lat;
 4. zna język polski w mowie i piśmie;
 5. nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 6. posiada umiejętności i wiedzę w zakresie przeprowadzania postępowania mediacyjnego, rozwiązywania konfliktów i nawiązywania kontaktów międzyludzkich;
 7. daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków. 

Osoba ubiegająca się o wpis do wykazu mediatorów w sprawach karnych powinna przedłożyć:

 • wniosek skierowany do Prezesa Sądu Okręgowego w Łodzi o wpis na listę mediatorów w sprawach karnych;
 • kwestionariusz osobowy lub CV;
 • aktualne zaświadczenie o niekaralności;
 • opinia od pracodawcy lub organizacji zawodowej do której należy kandydat na mediatora;
 • oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych;
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych;
 • oświadczenie o znajomości języka polskiego w mowie i piśmie;
 • inne dokumenty: pisma, rekomendacje i informacje wskazujące na posiadanie odpowiedniego doświadczenia życiowego, wiedzy i umiejętności rozwiązywania konfliktów i nawiązywania kontaktów międzyludzkich;
 • oświadczenie o dysponowaniu neutralnym i bezpiecznym lokalem do przeprowadzenia mediacji;
 • oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 10 zł - zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1a) ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1044 z późn. zm.).*

Instytucje ubiegające się o wpis do wykazu zobowiązane są złożyć:

 • wniosek o wpis do wykazu;
 • kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego;
 • kopię statutu;
 • dokumenty potwierdzające posiadanie warunków organizacyjnych i kadrowych umożliwiających przeprowadzania postępowania mediacyjnego;
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 10 zł - zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1a) ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1044 z późn. zm.);*
 • osoba fizyczna występująca z ramienia instytucji składa komplet dokumentów, tak jak osoba ubiegająca się o wpis do wykazu.

Decyzję o wpisaniu lub odmowie wpisania do wykazu mediatorów podejmuje Prezes Sądu Okręgowego w Łodzi.

Dokumenty składa się w Oddziale Administracyjnym Sądu Okręgowego w Łodzi, Pl. Dąbrowskiego 5, 90-921 Łódź, pokój 123 (I piętro), tel. (42) 67-78-982.

W obu przypadkach należy przedstawić oryginały dokumentów do poświadczenia kopii, bądź kopie poświadczone notarialnie.

Mediatorzy w sprawach nieletnich

Kwestie dotyczące mediatorów w sprawach nieletnich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001r. w sprawie postępowania mediacyjnego sprawach nieletnich (Dz. U. Nr 56, poz. 591 z późn. zm.)


Mediatorem w sprawach nieletnich może być osoba godna zaufania, która zgodnie z §4 wskazanego Rozporządzenia spełnia następujące warunki:

1. ukończyła 26 lat,
2. korzysta z pełni praw cywilnych i publicznych;
3. biegle włada językiem polskim w mowie i piśmie;
4. posiada wykształcenie z zakresu psychologii, pedagogiki, socjologii, resocjalizacji lub prawa oraz ma doświadczenie w zakresie wychowania lub resocjalizacji młodzieży;
5. posiada umiejętności rozwiązywania konfliktów oraz nawiązywania kontaktów międzyludzkich; daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków;
6. odbyła szkolenie dla mediatorów.


Mediatorem w sprawach nieletnich zgodnie z §6 wskazanego Rozporządzenia nie może być:

1. czynny zawodowo:

 • sędzia, prokurator, asesor i aplikant sądowy lub prokuratorski oraz inna osoba zatrudniona w sądzie, prokuraturze, Policji lub w innej instytucji uprawnionej do ścigania przestępstw;
 • adwokat i aplikant adwokacki, radca prawny i aplikant radcowski, notariusz, asesor i aplikant notarialny;
 • komornik, aplikant komorniczy i pracownik jego kancelarii;
 • funkcjonariusz i pracownik Służby Więziennej;
 • pracownik placówki opiekuńczo-wychowawczej, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, zakładu poprawczego lub schroniska dla nieletnich;
 • pracownik instytucji lub członek organizacji zajmujących się świadczeniem pomocy dla ofiar przestępstw lub działalnością na ich rzecz

2. ławnik sądowy w czasie trwania kadencji oraz społeczny kurator sądowy
3. osoba, która w sprawie nieletniego była świadkiem, wydawała opinię, sporządzała wywiad środowiskowy lub prowadziła terapię nieletniego, a także osoba, co do której zachodzi okoliczność tego rodzaju, że mogłaby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do jej bezstronności.


Osoba ubiegająca się o wpis do wykazu mediatorów w sprawach nieletnich powinna przedłożyć:

 • wniosek skierowany do Prezesa Sądu Okręgowego w Łodzi o wpis na listę mediatorów w sprawach nieletnich;
 • kwestionariusz osobowy lub CV;
 • aktualne zaświadczenie o niekaralności;
 • opinia od pracodawcy lub organizacji zawodowej do której należy kandydat na mediatora;
 • kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych w zakresie psychologii, pedagogiki, socjologii, resocjalizacji lub prawa;
 • kopię dokumentów potwierdzających doświadczenie w zakresie wychowania lub resocjalizacji młodzieży;
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw cywilnych i publicznych;
 • kopię dyplomu ukończenia szkolenia dla mediatorów;
 • inne dokumenty: pisma, rekomendacje i informacje wskazujące na posiadanie odpowiedniego doświadczenia życiowego, wiedzy i umiejętności likwidowania konfliktów;
 • oświadczenie o dysponowaniu neutralnym i bezpiecznym lokalem do przeprowadzenia mediacji;
 • oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 10 zł - zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1a) ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1044 z późn. zm.).*


Instytucje ubiegające się o wpis do wykazu zobowiązane są złożyć:

 • wniosek o wpis do wykazu;
 • kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego;
 • kopię statutu;
 • dokumenty potwierdzające posiadanie warunków organizacyjnych i kadrowych umożliwiających przeprowadzania postępowania mediacyjnego;
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 10 zł - zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1a) ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1044 z późn. zm.);*
 • osoba fizyczna występująca z ramienia instytucji składa komplet dokumentów, tak jak osoba ubiegająca się o wpis do wykazu.

Decyzję o wpisaniu lub odmowie wpisania do wykazu mediatorów podejmuje Prezes Sądu Okręgowego w Łodzi.

Dokumenty składa się w Oddziale Administracyjnym Sądu Okręgowego w Łodzi,
Pl. Dąbrowskiego 5, 90-921 Łódź, pokój 123 (I piętro), tel. (42) 67-78-982.

W obu przypadkach należy przedstawić oryginały dokumentów do poświadczenia kopii, bądź kopie poświadczone notarialnie.


Mediatorzy w sprawach cywilnych

Kwestie dotyczące mediatorów w sprawach cywilnych reguluje Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r., Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 101 z późn. zm.; mediacja została wprowadzona do k.p.c. Ustawą z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw Dz. U. Nr 172, poz. 1438; przepisy dotyczące mediacji w brzmieniu obowiązującym od dnia 19 kwietnia 2010 r. Ustawa z dnia 17 grudnia 2009r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw Dz. U. z 2010r., Nr 7, poz. 45)

Organizacje społeczne i zawodowe mogą prowadzić listy mediatorów oraz tworzyć ośrodki mediacyjne. Prezes Sądu Okręgowego otrzymuje informacje o listach mediatorów oraz utworzonych ośrodkach mediacyjnych. W odróżnieniu od mediacji w sprawach: karnych i nieletnich Prezes Sądu Okręgowego nie wydaje decyzji w przedmiocie wpisu do wyżej wymienionych list.

Listy te udostępniane są na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Łodzi. 

Koordynatorzy ds. mediacji

Na podstawie art. 16a §3 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 23 z późn zm.), w związku z §34 ust. 1 pkt 16 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości Regulamin urzędowania sądów powszechnych z dnia 23 grudnia 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2316 z późn. zm.) Prezes Sądu Okręgowego w Łodzi, Zarządzeniem z dnia 18 listopada 2016r., powołał z dniem 1 stycznia 2017 r. koordynatorów ds. mediacji:

 • Sędziego Sądu Okręgowego w Łodzi Pawła Filipiaka – koordynatora ds. mediacji w sprawach cywilnych
  Kontakt:
  tel. 785-920-888  w godz. 8:00 - 15:00
 • Sędziego Sądu Okręgowego w Łodzi Pawła Sydora – koordynatora ds. mediacji w sprawach karnych i mediacji rówieśniczej
  Kontakt: tel. 42-67-78-742  w godz. 8:00 - 15:00

Informacji o mediacji i mediatorach udziela pracownik Oddziału Administracyjnego Sądu Okręgowego
w Łodzi - st. inspektor Katarzyna Szczecińska tel. 42 67-78-982.

Stali Mediatorzy

Kwestie dotyczące stałych mediatorów określa ustawa z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 23 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 stycznia 2016r. w sprawie prowadzenia listy stałych mediatorów (Dz. U. z 2016r., poz. 122).

 

Stałym Mediatorem może być osoba fizyczna, która:

 1. spełnia warunki określone w art. 1832 §1 i 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964r. - Kodeks postępowania cywilnego (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 155 z późn. zm.);
 2. ma wiedzę i umiejętności z zakresu prowadzenia mediacji;
 3. ukończyła 26 lat;
 4. zna język polski;
 5. nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 6. daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków.

Osoba ubiegająca się o wpis na listę stałych mediatorów powinna przedłożyć:

 • wniosek skierowany do Prezesa Sądu Okręgowego w Łodzi o wpis na listę stałych mediatorów; (kliknij, aby pobrać)
 • oświadczenie o ukończeniu 26 lat;
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych;
 • oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych;
 • oświadczenie o tym, że kandydat jest/nie jest sędzią w stanie spoczynku;
 • oświadczenie o znajomości języka polskiego;
 • oświadczenie, że kandydat nie został prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie o tym, że kandydat jest świadomy o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającego z art. 233 Kodeksu karnego.

Osoba ubiegająca się o wpis jest obowiązana do zawarcia na każdym oświadczeniu klauzuli o następującej treści: "Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia".
Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia;

Dokumenty składa się w Oddziale Administracyjnym Sądu Okręgowego w Łodzi,
Pl. Dąbrowskiego 5, 90-921 Łódź, pokój 123 (I piętro), tel. (42) 67-78-982.

 

* Wpłaty należy dokonać w oddziałach Getin Noble Banku mieszczących się w siedzibach Urzędu Miasta Łodzi lub bezpośrednio na konto bankowe:

Wydział Finansowy UMŁ

ul. Sienkiewicza 5

90-113 Łódź

08 1560 0013 2025 0305 5133 0016

 

 

Rejestr zmian dla: Mediatorzy

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Łodzi
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Katarzyna Szczecińska
Dokument z dnia:
2019-07-23
Publikacja w dniu:
2019-07-23
Opis zmiany:
aktualizacja inf.
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Łodzi
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Katarzyna Szczecińska
Dokument z dnia:
2019-04-12
Publikacja w dniu:
2019-04-12
Opis zmiany:
informacja i oświadczenia przyg.przez MS
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Łodzi
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Katarzyna Szczecińska
Dokument z dnia:
2019-02-27
Publikacja w dniu:
2019-02-27
Opis zmiany:
aktualizacja formularzy
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Łodzi
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Katarzyna Szczecińska
Dokument z dnia:
2018-04-04
Publikacja w dniu:
2018-04-04
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Łodzi
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Katarzyna Szczecińska
Dokument z dnia:
2018-04-04
Publikacja w dniu:
2018-04-04
Opis zmiany:
wzór formularza
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Łodzi
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Katarzyna Szczecińska
Dokument z dnia:
2018-03-19
Publikacja w dniu:
2018-03-19
Opis zmiany:
aktualizacja Dz. U.
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Łodzi
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Katarzyna Szczecińska
Dokument z dnia:
2017-01-25
Publikacja w dniu:
2017-01-25
Opis zmiany:
inf. dot. powołania koordynatorów
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Łodzi
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Katarzyna Szczecińska
Dokument z dnia:
2016-11-18
Publikacja w dniu:
2016-11-18
Opis zmiany:
aktualizacja